SEDZIA MA ZAWSZE RACJE !!!!

Mocne słowa Wengera na temat czerwonej kartki dla Wojciecha Szczęsnego

Bar­dzo mocno po meczu Ar­se­nal – Bay­ern (0:2) Ar­se­ne We­nger ko­men­to­wał de­cy­zję sę­dzie­go Ni­co­li Riz­zo­le­go, który wy­rzu­cił z bo­iska Woj­cie­cha Szczę­sne­go za faul w polu kar­nym. – Ta de­cy­zja za­bi­ła mecz – mówił Fran­cuz na kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

Arsene WengerFoto: Reuters

– W róż­nych kra­jach są różne re­gu­ły, jeśli cho­dzi o takie sy­tu­acje. Ja je­stem pe­wien, że Szczę­sny w stu pro­cen­tach kon­cen­tro­wał się na piłce. Nie po­wie­dział­bym, że czer­wo­na kart­ka zmie­ni­ła mecz. Ta de­cy­zja za­bi­ła spo­tka­nie. I to w chwi­li, gdy stało ono na naj­wyż­szym po­zio­mie. Po prze­rwie stało się nudne – po­wie­dział We­nger.

Me­ne­dżer Ar­se­na­lu już w trak­cie meczu miał pre­ten­sje do Ar­je­na Rob­be­na, że ten sporo do­ło­żył od sie­bie w star­ciu ze Szczę­snym.

– On ma wy­star­cza­ją­co dużo do­świad­cze­nia, by wy­ko­rzy­stać taką sy­tu­ację. Ge­ne­ral­nie cały Bay­ern tak grał. Gwiz­da­ne były faule, które w Pre­mier Le­au­gue na pewno by prze­szły – dodał Fran­cuz.

Wąt­pli­wo­ści co do czer­wo­nej kart­ki nie miał na­to­miast Josep Gu­ar­dio­la, szko­le­nio­wiec Bay­er­nu.

– Faul ostat­nie­go za­wod­ni­ka to za­wsze czer­wo­na kart­ka. Tak było wczo­raj w Man­che­ste­rze i tak było dziś w Lon­dy­nie – stwier­dził “Pep”.

Źródło: Onet