POZNALISMY DROGE DO EURO 2016 POLSKIEJ REPREZENTACJI

Eliminacje Euro 2016: Polacy poznali terminarz spotkań

W nie­dzie­lę od­by­ło się lo­so­wa­nie eli­mi­na­cji Euro 2016. Ry­wa­la­mi re­pre­zen­ta­cji Pol­ski w gru­pie D będą Niem­cy, Ir­lan­dia, Szko­cja, Gru­zja i Gi­bral­tar. Pierw­sze spo­tka­nie Bia­ło-Czer­wo­ni ro­ze­gra­ją we wrze­śniu, kiedy to zmie­rzą się na wy­jeź­dzie z de­biu­tu­ją­cym w me­czach o punk­ty Gi­bral­ta­rem. W ko­lej­nym spo­tka­niu pił­ka­rze Adama Na­wał­ki po­dej­mą u sie­bie Niem­ców.

Ceremonia losowania Euro 2016Foto: PAP

Gi­bral­tar jest nowym człon­kiem UEFA, a w li­sto­pa­dzie ro­ze­grał do­pie­ro pierw­szy mecz na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, re­mi­su­jąc 0:0 ze Sło­wa­cją. Spo­tka­nie z Pol­ską naj­praw­do­po­dob­niej nie od­bę­dzie się na ich te­re­nie, tylko na sta­dio­nie w por­tu­gal­skim Al­ga­rve, które było jed­nym z go­spo­da­rzy Euro 2004. Pił­ka­rze z Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go po raz pierw­szy o eli­mi­na­cyj­ne punk­ty po­wal­czą 7 wrze­śnia tego roku.

W 2014 roku Bia­ło-Czer­wo­ni jesz­cze trzy­krot­nie wyjdą na bo­isko w ra­mach kwa­li­fi­ka­cji do Euro 2016. 11 paź­dzier­ni­ka po­dej­mą Niem­ców, a trzy dni póź­niej Szko­tów. Oba spo­tka­nia od­bę­dą się na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie. W ostat­nim te­go­rocz­nym meczu eli­mi­na­cyj­nym Bia­ło-Czer­wo­ni zmie­rzą się na wy­jeź­dzie z Gru­zją. Na za­koń­cze­nie eli­mi­na­cji Po­la­cy naj­pierw za­gra­ją na wy­jeź­dzie ze Szko­cją, a na­stęp­nie u sie­bie z Ir­lan­dią.

Awans do fi­na­łów ME wy­wal­czą pierw­sze dwie dru­ży­ny z każ­dej z grup oraz naj­lep­szy ze­spół z trze­cich miejsc. Po­zo­sta­łe osiem dru­żyn z trze­cich miejsc utwo­rzy czte­ry pary ba­ra­żo­we, któ­rych zwy­cięz­cy rów­nież wy­wal­czą prze­pust­ki do Fran­cji.

Ter­mi­narz me­czów re­pre­zen­ta­cji Pol­ski w eli­mi­na­cjach Euro 2016:

Gi­bral­tar – Pol­ska: 7 wrze­śnia 2014 r., godz. 20:45

Pol­ska – Niem­cy: 11 paź­dzier­ni­ka 2014 r., godz. 20:45

Pol­ska – Szko­cja: 14 paź­dzier­ni­ka 2014 r., godz. 20:45

Gru­zja – Pol­ska: 14 li­sto­pa­da 2014 r., godz. 18:00

Ir­lan­dia – Pol­ska: 29 marca 2015 r., godz. 20:45

Pol­ska – Gru­zja: 13 czerw­ca 2015 r., godz. 18:00

Niem­cy – Pol­ska: 4 wrze­śnia 2015 r., godz. 20:45

Pol­ska – Gi­bral­tar: 7 wrze­śnia 2015 r., godz. 20:45

Szko­cja – Pol­ska: 8 paź­dzier­ni­ka 2015 r., godz. 20:45

Pol­ska – Ir­lan­dia: 11 paź­dzier­ni­ka 2015 r., godz. 20:45

Źródł; onet.pl