POSTAWIC KROPKE !!!!

 Mistrzostwa Europy do lat 21 w 2017 roku w Polsce

Pol­ska zor­ga­ni­zu­je ko­lej­ne mi­strzo­stwa Eu­ro­py. Tym razem nad Wisłę za­wi­ta­ją naj­lep­sze mło­dzie­żo­we re­pre­zen­ta­cje Sta­re­go Kon­ty­nen­tu. Tur­niej fi­na­ło­wy ME do lat 21 w Pol­sce od­bę­dzie się w 2017 roku

Arkadiusz Milik

Foto: Paweł Jaskółka / NewspixArkadiusz Milik

– Na chwi­lę obec­ną sy­tu­acja wy­glą­da tak, że nic w za­mian nie do­sta­nie­my – mówił jesz­cze kilka dni temu w roz­mo­wie z Eurosport.​Onet.​pl Ka­zi­mierz Greń. Szef Pod­kar­pac­kie­go Związ­ku Piłki Noż­nej ża­ło­wał, że Pol­ska zre­zy­gno­wa­ła ze sta­rań o or­ga­ni­za­cję Euro 2020, by w za­mian do­stać MME trzy lata wcze­śniej, gdyż we­dług jego in­for­ma­cji osta­tecz­nie mie­li­śmy zo­stać z ni­czym.

Jed­nak jak do­no­si “PS”, już za dwa lata nasz kraj bę­dzie go­ścił naj­lep­sze mło­dzie­żo­we dru­ży­ny Eu­ro­py. Pol­ska wy­gra­ła wy­ścig o or­ga­ni­za­cję tego tur­nie­ju z Nor­we­gią, Au­strią i Bia­ło­ru­sią. Osta­tecz­na de­cy­zja ma zo­stać pod­czas po­sie­dze­nia Ko­mi­te­tu Wy­ko­naw­cze­go (26-27 stycz­nia w Ny­onie), acz­kol­wiek wła­dze PZPN już teraz są pewne or­ga­ni­za­cji tego tur­nie­ju. – Nasza apli­ka­cja jest na naj­wyż­szym po­zio­mie. Sta­ran­nie wszyst­ko przy­go­to­wa­li­śmy. Z opty­mi­zmem cze­ka­my na de­cy­zję – po­wie­dział Ma­ciej Sa­wic­ki, se­kre­tarz ge­ne­ral­ny PZPN.

Bia­ło-Czer­wo­ni za­gra­ją w fi­na­ło­wym tur­nie­ju po raz pierw­szy od 23 lat. W 1994 roku mło­dzi Po­la­cy prze­gra­li w ćwierć­fi­na­ło­wym dwu­me­czu z Por­tu­ga­lią 1:3 i 0:2.

W tur­nie­ju za dwa lata będą mogli wziąć udział pił­ka­rze uro­dze­ni w 1994 roku i młod­si. Ci naj­star­si będą mieli de facto 23 lata, ale UEFA używa w na­zew­nic­twie wieku pił­ka­rzy w mo­men­cie star­tu eli­mi­na­cji. Dzię­ki temu w pol­skim tur­nie­ju teo­re­tycz­nie mo­gli­by wziąć udział tacy pił­ka­rze jak Ar­ka­diusz Milik czy Piotr Zie­liń­ski.

Za: “Prze­gląd Spor­to­wy”